Veiligheid

Voor leerlingen en personeel is het welbevinden de belangrijkste voorwaarde om goed te kunnen functioneren. Daarom besteden wij zorg aan veiligheid, leerlingenzorg en een goede werkomgeving.

Om de veilige leeromgeving te bewaken is een aantal ‘instrumenten’ ingezet, dat hiervoor moet zorgdragen. Zo wordt in pauzes gesurveilleerd in de kantine en op het schoolplein. Jaarlijks houdt de school tenminste één ontruimingsoefening, zodat iedereen weet wat hij moet doen als er in de school een calamiteit is ontstaan die ontruiming noodzakelijk maakt.

Leerkrachten/mentoren en leden van de CvB besteden veel tijd aan leerlingenzorg. Eén keer per week komt de commissie bij elkaar om alle leerlingen te bespreken, hiervan vindt terugkoppeling plaats naar de leerkrachten/mentoren. Dit met als doel een effectieve en preventieve werking van leerlingenzorg binnen Het Passer College weg te zetten.

Met pestgedrag wordt zorgvuldig omgegaan. Op deze website staat een zogenaamd ‘pestprotocol’. Hierin is vastgelegd hoe personeel moet handelen als pestgedrag wordt waargenomen. Wanneer leerlingen slachtoffer van pesten zijn, weten zij meestal de weg naar de mentor of afdeling coördinator te vinden.

Het kan ook voorkomen dat iemand in anonimiteit zijn verhaal wil doen. Op Het Passer College kan dit bij de vertrouwenspersoon voor leerlingen en personeel. Niet alleen in hulp aan slachtoffers maar ook in het opsporen en aanspreken van daders wordt veel tijd gestoken om adequate maatregelen te kunnen treffen. In principe worden alle gevallen waarbij sprake is van vermissing, schade of ongewenst gedrag door de school geregistreerd.