Samenwerking

Platform Passer

Het Passer College is aangesloten bij het platform Passer. Platform Passer is een initiatief van het landelijk netwerk Autisme waarbij 26 scholen voor regulier- en speciaal voorgezet onderwijs werken aan het uitbreiden van de mogelijkheden voor leerlingen met autisme om diplomagericht onderwijs te volgen.

Speerpunten hierbij zijn:

Competentiegericht onderwijs, transitie naar het vervolgonderwijs, arbeidstoeleiding, ‘maatschappelijke’ stages, het inzetten van digitaal onderwijs.

Het Passer College is bij verschillende netwerken aangesloten ter bevordering van participatie in de maatschappij voor onze leerlingen. Het Passer College steekt veel energie in het onderhouden en opbouwen van contacten met het bedrijfsleven, om zo het onderwijs af te kunnen stemmen op de behoefte van het bedrijfsleven. Op deze wijze kunnen onze leerlingen een zo goed mogelijke start maken op de arbeidsmarkt.

Samenwerkingsverbanden

We hebben binnen het onderwijs te maken met verschillende samenwerkingsverbanden. Vanuit onze regio hebben wij een nauwe samenwerking met het samenwerkingsverband Koers VO. Het samenwerkingsverband passend onderwijs Koers VO is een netwerk van 24 schoolbesturen met 111 vestigingen voor voorgezet (speciaal) onderwijs in de regio Rotterdam. Er zijn verschillende onderwijsniveaus en verschillende vormen van ondersteuning (van basisondersteuning op een reguliere school tot en met intensief arrangement op een vso-school).

Vanuit de Wet Passend Onderwijs hebben we met elkaar de opdracht voor elke leerling in onze regio passend onderwijs te verzorgen: onderwijs en ondersteuning die passen bij wat de leerling nodig heeft om zich goed te ontwikkelen. Binnen de regio van Koers VO wordt ernaar gestreefd om dit te zoveel mogelijk thuisnabij te realiseren. Onze regio bestaat uit 14 gemeenten: Rotterdam, Rozenburg, Albrandswaard, Barendrecht, Binnenmaas, Capelle aan den IJssel, Cromstrijen (Klaaswaal), Korendijk, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Nederlek (Lekkerkerk), Oud-Beijerland, Ridderkerk, Strijen en Zuidplas (Nieuwerkerk aan den IJssel)

Onze missie is:

Samen werken aan een perspectiefrijke toekomst voor elke jongere

Dit vertaalt zich in onze visie als:

In ons samenwerkingsverband is aandacht voor elke jongere. Elke jongere krijgt boeiend en passend onderwijs. Elke school van Koers VO gaat uit van de talenten en mogelijkheden van de leerling en zoekt hierbij actief naar een passend aanbod voor haar leerlingen. Gezamenlijk hebben de scholen een antwoord op alle onderwijs(ondersteunings) vragen in onze regio. Samen zorgen we voor vloeiende overgangen tussen scholen en onderwijs(zorg)voorzieningen waarbij het onderwijs en de zorg de jongere ondersteunen.

Ketenpartners

Vanuit de wet Passend onderwijs werkt Het Passer College nauw samen met (reguliere) scholen uit de regio, bedrijven, CED groep en samenwerkingsverbanden uit overige regio’s.