Medezeggenschapsraad (MR)

De MR bestaat uit personeelsleden en ouders van VSO Het Passer College. De MR heeft inspraak in allerlei zaken die school en leerlingen betreffen. Zij vergadert tussen 8 en 10 keer per jaar. Deze vergaderingen kunnen door iedereen worden toegehoord. U kunt hiervoor contact opnemen met de secretaris (mr@hetpassercollege.nl).

De vergaderingen vinden plaats op locatie Lage Land, Waghemakerestraat 11-15, van 19.30 – 21.30 uur.

De oudergeleding bestaat uit:

Hendrine Suijker (Voorzitter)

Caja Rook

Caroline van der Esch

De personeelsgeleding uit:

Petra van Haaren (Secretaris)

Michel Hagenstein

Sjoerd Schouten

Sylvia Wesselo