Afspraken & regels

Ziekmeldingen

In geval van ziekte/afwezigheid van een leerling gelden de volgende regels:

Afwezigheid (ziek, bezoek aan dokter/tandarts/orthodontist e.d.) moet dagelijks worden gemeld door ouders/verzorgers tussen 8.00 uur en 8.15 uur bij de administratie van de locatie. Vermeld hierbij de voor- en achternaam van de leerling en de klas. Dit kan via telefoonnummer 010 - 209 41 00

Lage Land - optie 1

Overschie - optie 2

Hillevliet - optie 3

Klein Coolstraat - optie 4

of via een mail naar admin@hetpassercollege.nl .

Een leerling die onder schooltijd ziek wordt moet zich melden bij de afdeling coördinator. Er wordt altijd contact met de ouders opgenomen voordat een leerling naar huis mag. Leerlingen mogen dus nooit naar huis zonder zich te hebben afgemeld.

Ongeoorloofd te laat/verzuim

Indien zich ongeoorloofd schoolverzuim voordoet is de school wettelijk verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling. Als de leerplichtambtenaar tot de conclusie komt dat het verzuim ongeoorloofd is, kunnen zij de zaak doorspelen aan het Openbaar Ministerie.

Frequentie

Actie school

3x te laat

  • Gesprek voeren met de leerling.

6x te laat

  • Gesprek voeren met de leerling.
  • Brief sturen naar ouders/verzorgers.

9x te laat

  • Nogmaals een brief sturen met de mededeling dat te laat komen leidt tot een melding bij leerplicht.

12x te laat

  • Kopie van de melding bij leerplicht sturen naar ouders/verzorgers.

15x of meer te laat

  • Verzuim wordt gemeld bij leerplicht.


Leerlingen die te laat op school komen moeten zich melden bij de receptie. Hier ontvangen zij een te laat (geoorloofd of ongeoorloofd) briefje. Zonder dit briefje mogen zij het leslokaal niet in.

Straf en ontzegging van toegang tot school

Bij misdragingen door leerlingen kan personeel leerlingen strafwerk opdragen. Wie uit de klas verwijderd wordt, meldt zich direct bij de zorgcoördinator.

De leerling wordt uiteraard gewaarschuwd voordat hij/zij verwijderd wordt uit de klas. Wij hanteren de 3x3 regel. Bij drie waarschuwingen gaat de leerling voor 10 minuten naar de gang. Na deze 10 minuten komt de leerling terug in de klas. Indien het grensoverschrijdend gedrag aanhoudt volgen wederom drie waarschuwingen. De leerling gaat weer voor 10 minuten naar de gang en keert hierna terug in de klas. Als het grensoverschrijdend gedrag niet verbetert volgen voor de laatste maal drie waarschuwingen. De leerling wordt uit de klas verwijderd voor de rest van de dag en meldt zich bij de afdeling coördinator.

Bij extreem grensoverschrijdend gedrag kan de directie besluiten een leerling de toegang tot de school te ontzeggen. Ouder(s)/verzorger(s) zijn verplicht hun zoon/dochter in deze situatie direct van school te komen ophalen. Een leerling mag enkele dagen niet naar school. Voordat de leerling weer de school inkomt, vindt eerst een gesprek plaats tussen ouder(s)/verzorger(s) en directie.

Fietsenstalling

Het Passer College, locatie Lage Land, heeft een stalling waarin plaats is voor fietsen en/of scooters. De stalling gaat gedurende de dag op slot. Op het schoolplein plaatsen leerlingen hun fiets in de daarvoor bestemde beugels.

De locatie in Overschie heeft op het schoolplein een stalling voor fietsen en/of scooters.

Foto en video

Het komt voor dat er bij ons op school foto’s of video-opnames worden gemaakt tijdens schoolactiviteiten. Ouder(s)/verzorger(s) geven hier toestemming voor. Wij verzoeken ouder(s)/verzorger(s) die bezwaar hebben tegen dergelijke foto’s/video-opnames dit te melden bij de directie. In voorkomende gevallen zullen van desbetreffende leerlingen geen opnames plaatsvinden.

Veiligheid op school

Het gebruik van drugs en alcohol en het toepassen van geweld in en rondom het schoolgebouw zijn streng verboden. Dit kan leiden tot verwijdering van Het Passer College. Wij doen in de meeste gevallen aangifte bij de politie. Nadrukkelijk willen wij hierbij aangeven dat de verantwoordelijkheid verder gaat dan het schoolgebouw en het schoolterrein. Ook bij incidenten rondom het schoolgebouw zullen wij leerlingen ter verantwoording roepen en zo nodig sancties opleggen.

Respect

Een belangrijke anker is sfeer en vertrouwen. Belangrijk daarbij is respectvol omgaan met ieder persoon. Waarden als solidariteit, zorg en geduld staan centraal. Wij willen niet dat leerlingen anderen uitsluiten op basis van taal, etnische achtergrond, identiteit of geloofsovertuiging. Vanwege een gelijke behandeling en benadering van alle leerlingen zijn deze uitingen op school en tijdens lesvervangende activiteiten niet toegestaan.

Als lid van de multiculturele samenleving zijn wij gewend op een respectvolle wijze met elkaar om te gaan. Dit geldt voor omgang tussen leerlingen, medewerkers en ouder(s)/verzorger(s). Wij hechten dan ook aan goede omgangsvormen en zien het niet dragen van hoofddeksels en het niet bedekken van het gezicht als een onderdeel daarvan. Beide kunnen de communicatie immers verstoren.

Mobiele telefoons e.d. en kluisjes

Het gebruik van mobiele telefoons/handheld consoles zoals de DS, VITA en Switch etc. zijn in het schoolgebouw en het op het schoolplein niet toegestaan. De telefoons/handheld console dienen tijdens schooluren opgeborgen te worden in het kluisje, dat door de leerlingen aan het begin van het schooljaar wordt gehuurd. Bij overtreding moet de telefoons/handheld console ingeleverd worden bij de leerkracht en kan aan het eind van de dag worden opgehaald. In de kantine, tijdens de pauze, is het toegestaan een spelletje te spelen op de handheld console.

Het gebruik van geluid voortbrengende apparaten, zoals iPod of mp3 speler, is in school niet toegestaan. Ook deze apparaten dienen opgeborgen te worden in het kluisje. Over het gebruik van een geluid voortbrengende apparaat kunnen afspraken gemaakt worden indien deze een positieve bijdrage leveren aan het onderwijs. Deze afspraken worden dan opgenomen in het OPP.

Leerlingen dienen gebruik te maken van de kluisjes voor het opbergen van waardevolle spullen, telefoon, iPod/mp3 speler. De schoolleiding behoudt zich het recht de kluisjes, zonder toestemming vooraf, te controleren op ongewenste inhoud. Als er zaken worden gevonden die verboden zijn op school (bv. drugs, wapens, racistisch materiaal), wordt er contact opgenomen met leerling, ouder(s)/verzorger(s) en de politie.