Medewerkers

Algemeen directeur

De algemeen directeur is verantwoordelijk voor de boven schoolse zaken en mede verantwoordelijk voor het beleid van Stichting BOOR in het algemeen.

Locatieleider

De locatieleider is verantwoordelijk voor de schoolzaken en mede verantwoordelijk voor het beleid van Stichting BOOR in het algemeen.

Teamleider

De teamleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de onderwijsafdeling in afstemming met de locatieleider. Zij coördineert de organisatie en de werkwijze van de activiteiten op Het Passer College.

Afdeling coördinator

De afdeling coördinator is het eerste aanspreekpunt voor leerkrachten, vakdocenten en leerkrachtondersteuners. Er vindt geregeld afstemming plaats met de teamleider. De afdeling coördinator begeleidt zorgtrajecten, onderhoudt contacten met diverse instanties en ouders/verzorgers/woongroepen.

Orthopedagogen

De orthopedagogen, die zijn verbonden aan de CED-groep, nemen deel aan de wekelijkse CvB bijeenkomsten. Zij verrichten activiteiten op het gebied van dossieranalyse, psychologisch onderzoek, het vertalen van diagnostiek naar orthopedagogisch en didactisch handelen, begeleiden van leerlingen met specifieke problematiek, ondersteunen en begeleiden van ouder(s)/verzorger(s) en leerkrachten. Daarnaast leveren zij een inhoudelijke bijdrage aan scholing en deskundigheidsbevordering van alle teamleden.

Coördinator in- en uitstroom

De coördinator in- en uitstroom is zowel verantwoordelijk voor de leerlingen die aangenomen gaan worden op Het Passer College als voor de leerlingen die Het Passer College gaan verlaten na het wel/niet behalen van certificaten/diploma. Zij begeleidt leerlingen en ouders bij beide trajecten, voert intakegesprekken en onderhoudt contacten met de MBO en HBO opleidingen.

Schoolmaatschappelijk werker

De schoolmaatschappelijk werker coördineert en begeleidt de individuele zorgtrajecten en verzorgt de communicatie vanuit school met de diverse instanties. De schoolmaatschappelijk werker is vaste deelnemer van de Commissie van Begeleiding.

Leerkracht (mentor), vakdocent en leerkrachtondersteuner

De mentor is verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerlingen, uitvoering van de lessen en het OPP. Hij/zij werkt samen met de vakdocenten en leerkrachtondersteuner.

Ondersteunend personeel

Het ondersteunend personeel is mede verantwoordelijk voor gebouwzaken, taxi coördinatie, leerlingadministratie, financiële administratie, correspondentie, telefonische contacten e.d.

Bedrijfshulpverlener en preventiemedewerker

De Arbo-wetgeving schrijft voor dat iedere organisatie bedrijfhulpverleners moet hebben. Hiervoor zijn binnen Het Passer College voor iedere locatie mensen opgeleid. Deze mensen worden regelmatig getraind om in geval van nood te kunnen handelen en zaken op te pakken die dan geregeld moeten worden.

Binnen Het Passer College is ook een preventiemedewerker actief omdat het belangrijk is om kennis te hebben van de risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid. De preventiemedewerker signaleert aan de hand van de risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) de risico’s en wenselijke verbeteringen. Vanuit de RI&E wordt een plan van aanpak opgesteld.