Opleidingen

Praktijkgericht onderwijs

De naam zegt het al. Praktijkgericht onderwijs houdt in dat er wordt geleerd hoe leerlingen leren zo zelfstandig mogelijk te functioneren in de maatschappij.

We combineren theorie (kennen) met het aanleren en oefenen van praktische vaardigheden (kunnen). Het doel is het hoogst haalbare te bereiken en branchecertificaten te behalen met onze leerlingen, passend bij de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen.

Voor veel mensen is ‘in de maatschappij meedraaien’ heel gewoon. Maar als je moeite hebt met leren en beperking(en) ondervindt vanuit autisme kan dat in het dagelijks leven voor problemen zorgen. Wij proberen de leerlingen daarom zo goed mogelijk te begeleiden en passend onderwijs te bieden, zodat deze problemen beperkt blijven.

We besteden veel aandacht aan het aanleren van een positieve en goede werkhouding, bieden de verschillende sectoren aan zowel praktisch als theoretisch en geven onze leerlingen handvatten voor de toekomst. De wettelijk vastgestelde uitstroomprofielen zijn arbeidsmatige dagbesteding of activerende dagbesteding.

Leerjaar 1 - 2

In het eerste en tweede leerjaar werken we aan:

 • vergroten van het zelfvertrouwen
 • bevorderen van de zelfstandigheid
 • ontwikkelen van de persoonlijkheid
 • verbeteren van de mondelinge taalvaardigheid
 • vergroten van de sociale vaardigheid
 • verbeteren van de werkhouding (d.m.v. interne stages)
 • kennismaking met de diverse sectoren

Deze jaren ligt de nadruk op de algemene vorming en het aanleren van praktische en sociale basisvaardigheden.

Bij deze lessen houden we rekening met ieders mogelijkheden en onmogelijkheden. De sectoren waaruit, eind leerjaar 2, gekozen kan worden zijn: Techniek, Groen, Horeca, Economie & Handel, Zorg & Welzijn.

Leerjaar 3 - 4

In het derde jaar wordt er gewerkt aan de arbeidstoeleiding. De leerlingen worden voorbereid, middels de werkervaring plekken, op de externe stages.

De leerling heeft aan het eind van leerjaar 2 een sectorkeuze gemaakt en dit schooljaar zal er in de gekozen sector worden gewerkt. Dit zal bestaan uit het aanleren en oefenen van de diverse vaardigheden en competenties die behoren bij de gekozen sector. Voor de verschillende sectoren bestaat de mogelijkheid tot het behalen van certificaten.

Filmpje

Locatie Overschie

https://www.youtube.com/watch?v=hp90lh3J4_M

VMBO

VMBO staat voor Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs. In het VMBO bieden wij 3 leerwegen:

 • VMBO BB (Basis Beroepsgerichte leerweg); locatie Overschie
 • VMBO KB (Kader Beroepsgerichte leerweg); locatie Overschie
 • VMBO TL (Theoretische Leerweg); locatie Hillevliet

Leerjaar 1 - 2

De leerlingen zijn op grond van het, door de basisschool, uitgebrachte advies en het testresultaat in één van de bovenstaande leerwegen geplaatst.

Na plaatsing zal er door de school een leerlingvolgsysteem bijgehouden worden met hierin de mogelijkheden van de leerling. Hiervoor gebruikt de school de methodegebonden toetsen en de entree- en volgtoets uitgegeven door CITO.

Naast de algemene vakken vind de school het belangrijk tijd in te roosteren voor het ‘leren leren’, plannen van maak- en leerwerk, agendagebruik en de persoonlijke ontwikkeling.

Naast de didactische leerweg werken we aan:

 • vergroten van het zelfvertrouwen
 • bevorderen van de zelfstandigheid
 • ontwikkelen van de persoonlijkheid
 • verbeteren van de mondelinge taalvaardigheid
 • vergroten van de sociale vaardigheid
 • verbeteren van de werkhouding
 • kennismaking met de diverse sectoren

Leerjaar 3 - 4

Aan het eind van leerjaar twee maken de leerlingen een weloverwogen sectorkeuze (VMBO BB en KB -> profiel Economie & Ondernemen). Een sector is een combinatie van vakken binnen een bepaald onderwerp. Dit geeft richting aan de mogelijke vervolgopleiding.

Havo/VWO

Havo staat voor Hoger Algemeen Vormend Onderwijs. VWO staat voor Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs, dit wordt op Het Passer College gegeven zonder de klassieke talen Grieks en Latijn. De leerlingen die in aanmerking komen voor deze onderwijsstroom worden geplaatst op grond van het, door de basisschool, uitgebrachte advies en eindtestresultaat.

Leerjaar 1 - 3

Na plaatsing zal er door de school een leerlingvolgsysteem bijgehouden worden met hierin de mogelijkheden van de leerling. Hiervoor gebruikt de school de methodegebonden toetsen en de entree- en volgtoets uitgegeven door CITO.

De vakken die gegeven worden zijn:

 • Nederlands
 • Engels
 • Frans
 • Duits
 • Wiskunde
 • Economie
 • Biologie
 • NaSk (natuur- en scheikunde)
 • Geschiedenis
 • Aardrijkskunde
 • LO (lichamelijke opvoeding)

Naast de algemene vakken vind de school het belangrijk tijd in te roosteren voor het ‘leren leren’, plannen van maak- en leerwerk, agendagebruik en de persoonlijke ontwikkeling.

Naast de didactische leerweg werken we aan:

 • vergroten van het zelfvertrouwen

 • bevorderen van de zelfstandigheid

 • ontwikkelen van de persoonlijkheid

 • verbeteren van de mondelinge taalvaardigheid

 • vergroten van de sociale vaardigheid

 • verbeteren van de werkhouding

Leerjaar 4 – 5 (VWO 6 jaar)

In de bovenbouw wordt een keuze gemaakt voor een profiel. Het is belangrijk om een weloverwogen keuze te maken, dit omdat het voor sommige vervolgopleidingen verplicht is een bepaald profiel te hebben gevolgd.

Onderstaande profielen worden aangeboden op Het Passer College:

 • Natuur & Techniek

 • Natuur & Gezondheid

 • Economie & Maatschappij

 • Cultuur & Maatschappij

Om de kwaliteit van het Havo/VWO niveau te waarborgen werkt Het Passer College nauw samen met IVIO@School. IVIO biedt een compleet pakket, bestaande uit lesbrieven, toetsen en aanvullende materialen zoals practicumdozen en educatieve software.

De werkwijze van IVIO is goedgekeurd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en blijft door de continuïteit van ontwikkelen altijd actueel.

Alle communicatie met IVIO vindt plaats via de Elektronische LeerOmgeving (ELO). Dit is een internetsite waarop leerlingen, ouders en leerkrachten kunnen inloggen met een eigen wachtwoord.

De mogelijkheden van de ELO zijn:

 • notities versturen naar en ontvangen van docenten

 • downloaden van studiewijzers

 • downloaden van cijferlijsten

 • versturen van toetsen en overige opstuuropdrachten

 • stellen van didactische vragen aan toegewezen vakdocenten

Om aan de eisen van het staatsexamen te voldoen dient in het examenjaar een profielwerkstuk gemaakt te worden. Hierbij wordt zelfstandig een onderzoeksopdracht uitgevoerd. De leerling maakt een werkstuk over een onderwerp passend bij het gekozen profiel. De leerling wordt voor het profielwerkstuk gekoppeld aan een vakdocent van IVIO. De uiteindelijke beoordeling van dit werkstuk zal plaatsvinden door DUO.

Filmpje

Locatie Lage Land

https://www.youtube.com/watch?v=g0zJwto3XJ8