Introductie

Welkom op de website van Het Passer College

Op deze pagina willen we u nader kennis laten maken met onze school. VSO Het Passer College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met internaliserende gedragsproblematiek met name Autisme Spectrum Stoornissen (ASS). Het onderwijs is afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen en gericht op vervolgonderwijs, arbeidstoeleiding en maatschappelijke participatie. Wij richten ons op het inrichten van een positief pedagogisch en (ortho)didactisch leerklimaat voor onze leerlingen.

Het team hanteert een consistente en pedagogische benadering, die gestoeld is op het opdoen van succeservaringen en een positieve benadering. Kwalitatief goed onderwijs wordt geboden door een zorgvuldige afstemming van leermogelijkheden, planmatig handelen en interventies. Door middel van nauwkeurig volgen, observeren en onderwijs geven wordt toegewerkt naar een situatie waarin de leerling zelf, ondanks zijn beperkingen, grip krijgt op de omgeving op school en thuis. Wij werken vanuit het concept Wijzer Onderwijs, ontwikkeld samen met de CED-groep.

Basisprincipes en werkwijze:

  • Maatwerk
  • Veilige schoolomgeving
  • De mogelijkheden van de leerling staan centraal
  • Kleine klassen
  • Afspraken staan geformuleerd in het OPP
  • Aandacht voor waarden en normen
  • Trainen van sociale vaardigheden
  • Elke groep een eigen mentor
  • Een basisaanpak die als rode lijn door de school loopt

Het onderwijs wordt geboden op vier locaties:

Locatie Lage Land – Havo, VWO, 1e jaars VMBO-TL

De Waghemakerestraat 11-15 te Rotterdam

Locatie Overschie – Praktijkgericht onderwijs, VMBO-BB, VMBO-KB

Hoornweg 45 te Rotterdam

Locatie Hillevliet – VMBO-TL

Hillevliet 126a te Rotterdam

Locatie Klein Coolstraat – Bits

Klein Coolstraat 37 te Rotterdam

Onze missie:

Het Passer College is een school met optimale aandacht en zorg voor elkaar. Dat bereiken we door kwalitatief goed onderwijs te bieden, de leerlingen het gevoel te geven dat zij gezien en gekend worden, ervoor te zorgen dat de leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot een waardevol lid van de maatschappij, de leerlingen de kans te geven een diploma en/of certificaten en/of branchecertificaten te behalen. Het Passer College hanteert de kerndoelen van het regulier voortgezet onderwijs.

Ons motto: